MAIA DOULA INSTITUTE

ETICKÝ KODEX

 1. Maia dula je profesionálně proškolená žena, poskytující psychickou, fyzickou a emocionální podporu klientkám a jejím rodinám v průběhu těhotenství, porodu a v období po porodu.

 2. Maia dula je bezúhonnou ženou se silným morálním základem, který je předpokladem pro podporu rozvoje zdravé rodiny a celé společnosti.

 3. Maia dula si je vědoma nejen etického kodexu, ale také základních lidských práv a svobod, zákonů České republiky a svých kompetencí při naplňování svého poslání a při spolupráci se zdravotnickým personálem v porodnici, v jiném zdravotnickém zařízení nebo při porodu v domácím prostředí.

 4. Maia dula získává komplexní vzdělání v průběhu dvou let, během kterých se stává dulou studentkou, jež poskytuje své služby v míře, která je zaštítěná jejím vzděláním. Po skončení studia pokračuje jako mentorovaná dula absolventka, dokud nesplní podmínky svého samostatného působení. I poté však pravidelně dochází na supervize.

 5. Maia dula je v kontaktu se svou mateřskou organizací, účastní se nadstavbového vzdělání, kurzů a konferencí. Spolupracuje také s ostatními dulami nehledě na jejich organizační příslušnost. Stmeluje a napomáhá k vytváření přátelského a nekonkurujícího si prostředí v oblasti českého porodnictví.

 6. Maia dula aktivně komunikuje se zdravotnickým personálem v zařízeních, do kterých dochází své klientky podporovat. Její působení je smírčí a osvětové. Stejnou vstřícnost a úctu očekává od porodních asistentek, lékařů a dalších zaměstnanců.

 7. Maia dula je nezdravotnická profesionálka, která si uvědomuje primární odpovědnost ke své klientce, jejímž přáním dává přednost před přáními všech ostatních na porodu zúčastněných. S ostatními ale spolupracuje, trpělivě vysvětluje a pomáhá spoluvytvářet bezpečné prostředí pro svou klientku.

 8. Maia dula do své podpory nepřenáší vlastní představy založené na víře, životním stylu nebo preferencích. Jejím cílem je maximální podpora individuálních přání klientky a respekt k tomu, že se v průběhu spolupráce mohou změnit.

 9. Maia dula svou klientku podporuje ve vědomí, že jen sama žena nese zodpovědnost za své tělo a dítě, a proto ona jediná má právo rozhodovat. Maia dula nedoporučuje, neradí, ale přináší do vztahu s klientkou objektivní informace, na základě kterých se sama žena rozhoduje.

 10. Maia dula chrání soukromí svých klientek. Nesdílí informace, příběhy a fotky z jejich soukromí bez jejich předchozího souhlasu. V případě supervizí mluví o svých klientkách anonymně.

 11. Maia dula podporuje každou ženu, která ji požádá o pomoc, nehledě na její sociální, národnostní, kulturní nebo věkové či jiné predispozici, buď poskytnutím své služby nebo jiným doporučením.

 12. Maia dula je osobně k dispozici klientce po celou dobu trvání kontraktu za předem stanovených podmínek. V rámci jednoho období uzavírá kontrakt s omezeným počtem klientek, kterým zaručuje svou přítomnost u porodu. Ve výjimečných případech může být po dohodě s klientkou zastoupena jinou dulou.

 13. Maia dula své finanční ohodnocení za doprovod k porodu a jiné poskytované služby musí vždy uvádět transparentně a podmínky svého doprovodu dohodnout předem. Pokud nabízí i jiné služby, které nespadají přímo do práce duly, nabízí je nad rámec kontraktu s klientkou.

 14. Maia dula podporuje matku, dítě, partnera, rodinu a její přátele nejen u porodu, ale také při prožití předčasné ztráty nebo při ukončení těhotenství pro vývojové vady dítěte a při potratech.

 15. V případě nahlášení porušení závazků nebo nevhodného chování ke klientům či ostatním spolupracujícím členům porodního týmu nebo jiným dulám a zdravotníkům, může být Maia dula po přezkoumání a vyslechnutí jejího názoru na věc vyloučena z Maia dula institutu bez náhrady škody, která jí tímto může vzniknout. 

Celostní dvouleté studium pro duly

Již nyní můžete zasílat své přihlášky! V září 2024 se otevře první ročník studia, kterému bude předcházet přijímací řízení ve dnech 16. – 17. 5. 2024 v Havířově.

MAIA DOULA INSTITUTE

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU

Prvním krokem přihlášky je vyplnění registračního formuláře, na jehož základě se s vámi spojíme.

Před samotným přijímacím pohovorem vám zašleme na e-mail k vyplnění ještě motivační dotazník, který bude podmínkou k osobnímu přijímacímu pohovoru, který proběhne 16.-17.5. 2024 v Havířově. Po tomto pohovoru se vám dostane  vyrozumění o přijetí či nepřijetí ke dvouletému studiu MDI.