MAIA DOULA INSTITUTE

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu všeobecných obchodních podmínek

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též uváděné jen zkratkou „VOP“) platí pro studium, kurzy a worskhopy přes webové rozhraní www.mdinstitute.cz. Provozovatelem webu je Anna Kohutová IČ: 720 77514 (dále jen „Poskytovatel“).

2. Platba studia  probíhá na základě smlouvy uzavírané mezi Poskytovatelem (coby Prodávajícím) a Kupujícím. Proces uzavírání Kupní smlouvy je podrobně popsán v čl. III. VOP. Tyto VOP jsou dokumentem, který je nedílnou součástí Kupní smlouvy a podrobně uvádí a vysvětluje práva a povinnosti obou stran Kupní smlouvy, tedy Kupujícího i Poskytovatele. Poskytování studia MDI probíhá na základě Smlouvy o poskytování služeb uzavřené mezi Poskytovatelem a Klientem (jako příjemcem služby). I proces uzavírání této smlouvy je popsán podrobně níže v těchto VOP, v čl. III. Pokud je ve VOP užíván pouze pojem „Smlouva“, rozumí se tím jak Kupní smlouva, tak Smlouva o poskytování služeb. Ujednání, která jsou v Kupní smlouvě nebo Smlouvě o poskytování služeb odlišná od ustanovení VOP, mají přednost (tedy text Smlouvy je nad textem VOP). 

3. VOP obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici ještě před tím, než u mě jako Poskytovatele nakoupíte vybrané produkty nebo objednáte služby. Prosím, přečtěte si VOP pečlivě a v případě, že k nim budete mít připomínky či dotazy, kontaktujte mě ještě před odesláním objednávky (tj. před kliknutím na tlačítko „Odeslat“). Kontakty naleznete v čl. II. VOP. Tím, že kliknete na tlačítko „Odeslat“ a předtím zaškrtnete políčko souhlasu s obchodními podmínkami mi dáváte signál, že jste VOP viděli, četli a souhlasíte s takovým průběhem nákupu a spolupráce, jaký zde popisuji. 

5. Ve VOP máte k dispozici všechny podstatné informace. A tady je podrobnější obsah:

Obsah VOP:

  1. Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu obchodních podmínek
  2. Důležité pojmy (definice)
  3. Objednávka a uzavření Smlouvy
  4. Cena studia MDI a platba
  5. Dodací podmínky a storno podmínky
  6. Údaje o funkčnosti digitálního obsahu a jeho součinnosti s hardwarem a softwarem
  7. Odstoupení od Smlouvy
  8. Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád
  9. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů
  10. Závěrečná ustanovení

II.

Důležité pojmy (definice)

1. POSKYTOVATEL (PRODÁVAJÍCÍ):

Poskytovatelem je: 

Maia doula institut, z.ú

IČ:19957092

Místo podnikání (i adresa pro doručování): Hnojník 40, Hnojník, 73953

Zápis – Krajský úřad Ostrava, spisová značka- U 413

Kontaktní telefon: +420 608717729

Mail: info@mdinstitute.cz

Nejsem plátcem daně z přidané hodnoty.

2. KUPUJÍCÍ/KLIENT. Kupujícím se stanete, pokud prostřednictvím webového rozhraní www.mdinstitute.cz se mnou uzavřete smlouvu o studiu. Klientem se stanete, když prostřednictvím téhož webového rozhraní se mnou uzavřete Smlouvu o poskytování služeb. Kupujícím/Klientem můžete být coby podnikatel (podnikající fyzická osoba často také uváděná jako OSVČ a nebo právnická osoba, např. s.r.o. nebo akciová společnost) a nebo spotřebitel. V dalším textu bude používán jediné označení – Klient.

3. SPOTŘEBITEL. Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, budu mít zato, že Smlouvu uzavíráte jako podnikatel a ne jako spotřebitel.  

4. SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA. Je to Smlouva, ve které jako Klient vystupuje spotřebitel. Podle platných zákonů je spotřebitel více chráněn než Klient, který není spotřebitelem. Současně má Poskytovatel i více povinností vůči spotřebiteli než vůči jinému Klientovi a je povinen poskytnout spotřebiteli informace stanovené jak občanským zákoníkem, tak zákonem na ochranu spotřebitele. Je-li kupujícím jiná osoba než spotřebitel, neužijí se ta ustanovení VOP, která slouží výhradně pro ochranu spotřebitele. 

5. ROZHODNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY. Jsou to platné právní předpisy, kterými se řídí vztah mezi Klientem a Poskytovatelem. Jde zejména o zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je Klientem spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Ochrana osobních údajů se řídí zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.  

III.

Objednávka a uzavření Smlouvy

1. Jako Klient objednáváte studium MDI případně nabízené workshopy zásadně přes webové rozhraní, tj. skrze objednávkový systém na webových stránkách, vyplněním zde umístěného formuláře. 

2. POPIS PRODUKTŮ A SLUŽEB.  Na webovém rozhraní www.mdinstitute.cz naleznete vzdělávací  studium pro duly s podrobným popisem jejich formy, obsahu, s uvedením pro koho jsou určeny a jaký přínos od nich můžete očekávat. Veškeré prezentace produktů a služeb uvedené na webovém rozhraní jsou informativního charakteru. Jako Poskytovatel nejsem povinna uzavřít Smlouvu ohledně těchto  produktů a služeb. Ustanovení § 1732 odst. 2. NOZ se nepoužije. 

3. OBJEDNÁNÍ STUDIA a WORKSHOPŮ (s termínem konání již uvedeným na webovém rozhraní): Pro objednání přes webové rozhraní slouží objednávkový formulář, kde jako Klient vyplníte své kontaktní údaje (jméno, příjmení, adresu, mail)

O obdržení vaši přihlášky ke studiu vás budu informovat mailem zaslaným na vaši elektronickou adresu, kterou jste zadali v objednávce. .

4. Smlouva i VOP se uzavírají v českém jazyce. Smlouva se uzavírá v elektronické podobě, tvoří ji vaše objednávka, její přijetí z mé strany a tyto VOP. Smlouvu archivuji v elektronické podobě, není přístupná. 

IV.

Cena produktů a služeb a platba

1. CENA PRODUKTŮ A SLUŽEB.

 Studium MDI je na webovém rozhraní a je zde uvedena i jeho cena. Ceny jsou platné po celou dobu, kdy jsou na webovém rozhraní uvedeny. Cena studia zahrnuje náklady spojené s realizací akce, tedy i náklady na pronájem prostor vč. technického vybavení, organizační a materiálové zajištění, pokud není uvedeno jinak v popisu akce.  

2. ZPŮSOB PLATBY. Sjednanou cenu je možné uhradit:

– bezhotovostně bankovním převodem na bankovní účet Maia doula institut z.ú. a pokyny k platbě vám zaslána váš email. Při platbě, prosím, nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba rychle spárována.

3. SPLATNOST KUPNÍ CENY. 

V případě bezhotovostního převodu je cena splatná do 14 dnů od potvrzení o přijetí ke studiu. Datum splatnosti je uvedené v pokynech k platbě, v zálohové faktuře. V případě studia MDI musí být cena uhrazena tak, aby nejpozději měsíc před zahájením studia, byla připsána na bankovní účet MDI. Kupní cena je považována za zaplacenou v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na  bankovní účet MDI. 

V případě bezhotovostního převodu zašleme doklad o přijaté platbě fakturu, která zároveň slouží i jako dodací list. 

Studium MDI  bude možné hradit formou splátkového kalendáře, na 2 splátky.

B. Dodací a storno podmínky

1. ZPŮSOB DODÁNÍ: Studium MDI bude uskutečněno dle podmínek uvedených v popisu akce na webovém rozhraní nebo individuálně sjednaných. Klient má právo absolvovat studium za podmínky řádné úhrady  ceny, studium je možno uhradit ve dvou splátkách. První splátka musí být uhrazena 14 dnů po vyrozumění o přijetí ke studia. Druhá splátka v polovině 19 měsíčního studia. Jako Poskytovatel jsem oprávněna změnit jednostranně podmínky klientem zvolené vzdělávací podmínky,  např. čas konání, místo konání, změna lektora, změna místa konání workshopu, přičemž vás o tom samozřejmě co nejdříve vyrozumím. Odpovídám i za to, že změnou podmínek nebude dotčen účel workshopu.

 Nemůže-li se objednavatel z vážných důvodů zúčastnit části studia MDI, poskytovatel mu bezplatně zajistí náhradu, tzn. umožní absolvování téhož modulu v dalším ročníku studia MDI. Cena ani její poměrná část se nevrací. Mimořádné situace se vždy řeší individuálně nebo písemnou formou.

Nemůže-li se objednavatel  celého studia zúčastnit  a oznámí-li tuto skutečnost poskytovateli před zahájením studia MDI,  je možné po vzájemné dohodě celou uhrazenou částku převést na termín následujícího studia MDI.

2. MOŽNOST ÚČASTI NÁHRADNÍKA:  můžete místo sebe vyslat náhradníka v případě, že se z vážných důvodů nemůžete jako Klient zúčastnit objednaného studia MDI. V případě vyslání náhradníka mě prosím co nejdříve mailem nebo telefonicky tuto skutečnost a pokud možno i důvod sdělte.

3. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁLY A INFORMACE: Veškeré informace a jakékoliv písemné podklady, materiály, skripta, zvukové záznamy a nosiče, doporučení, techniky, údaje osobního charakteru a další metody předávané lektorem vedoucí akci jsou určeny pouze pro účely konkrétního studia MDI a vzdělávací akce a osobní potřebu jednotlivých Klientů. Není dovoleno je bez mého vědomí a předchozího písemného souhlasu jakkoliv sdělovat a předávat dál třetím osobám, upravovat, rozšiřovat a kopírovat je v celém či částečném rozsahu, používat k jakýmkoliv komerčním účelům či jinde publikovat. Klient, Poskytovatel i případný další lektor účastnící se workshopu berou tímto na vědomí, že veškeré informace, které o sobě vzájemně účastníci i lektor při studiu získají, jsou pokládány za velmi důvěrné a citlivé a s jako takovými budou s nimi nakládat.

4. ODPOVĚDNOST V PRŮBĚHU VZDĚLÁVACÍ AKCE:

Účast na všech studijních modulech MDI je povinná a nutná k získání certifikaci Maia doula.

Klient je v celém průběhu vzdělávací akce za sebe, svá rozhodnutí a své jednání vůči sobě i ostatním zcela odpovědný. Každý Klient bere na vědomí,  že během studia a případné terapeutické práce, kterou účastník sám vede či se jí sám účastní, může docházet k fyzickému, psychickému či emocionálnímu zatížení. Vzdělávací akce není náhražkou za lékařskou či psychoterapeutickou péči. V případě, že kterýkoliv účastník v průběhu vzdělávacích akcí podstupuje jakýkoliv druh léčby, zavazuje se informovat lektora o této skutečnosti a o charakteru obtíží, které jsou důvodem léčby. Zároveň se doporučuje účast ve výcviku konzultovat se svým ošetřujícím lékařem. Každý účastník je odpovědný za případné škody způsobené sobě nebo dalším Klientům svým neuváženým či jiným chováním či za škody jím způsobené na majetku a zařízení prostor, jež užívá v průběhu konání workshopu.

5. MOŽNOST VYLOUČIT KLIENTA Z ÚČASTI: Klienti jsou povinni při studiu MDI nenarušovat jeho průběh, přičemž za rušení je považován i pozdní příchod. Jsem oprávněná Klienta vyloučit z účasti na workshopu či jeho části v případě, že Klient nerespektoval tyto VOP a v důsledku toho jakkoliv poškodil průběh workshopu, ostatní Klienty či lektora anebo v případě, že bude průběh akce resp. jednotlivých setkání narušovat nevhodným chováním (tj. chováním proti pravidlům slušného soužití). V případě vyloučení Klienta ze studia nemá Klient nárok na vrácení již zaplacené ceny, a to ani její části. 

6. STORNO PODMÍNKY: 

V případě, že by studium bylo zrušeno z důvodů na mé straně a vy jako Klient jste již cenu hradili, obdržíte do 14 dnů ode dne, kdy bude rozhodnuto o zrušení studia zpět celou zaplacenou částku, pokud se výslovně nedohodneme na použití platby na náhradní akci dle vašeho výběru či na jiném řešení. Nebude-li dohodnuto jinak, bude vám platba vrácena stejným způsobem jako byla přijata. 

Jako Klient jste oprávněni svoji účast ze zdravotních důvodů zrušit. V případě že jste již uhradili cenu workshopu a zrušíte účast nejpozději  3 měsíce před zahájením studia, vrátím vám 50 %. Pokud účast zrušíte 2 měsíce před zahájením studia, nebude vám zaplacená cena vrácena, ale můžete za sebe vyslat náhradníka.

7. SOUHLAS S POŘIZOVÁNÍM A UŽITÍM FOTOGRAFIÍ A VIDEOZÁZNAMŮ. Přihlášením na studium a zaplacením jeho ceny  dáváte souhlas s tím, aby v průběhu akce byly pořizovány fotografie a videozáznamy i vaší osoby jako účastníka akce a aby byly užity k dokumentaci na internetových stránkách a v mých propagačních materiálech. Tento souhlas jste oprávněni kdykoli později odvolat prostřednictvím mailové zprávy zaslané na moji mailovou adresu či dopisem zaslaným na doručovací adresu uvedenou výše v čl. II VOP. U fotografií a záznamů nebudou uvedeny žádné vaše další osobní údaje, pokud se na tom výslovně nedohodneme. 

VI.

 

VII.

Odstoupení od Smlouvy

1. V případě uzavření Smlouvy o poskytnutí služeb (týkající se studia) není možné od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodů (§ 1837 písm. j) NOZ), máte ovšem možnost storna účasti (podrobnosti jsou výše v čl. V. části B).

2. V případě, že by z vaší strany nedošlo k úhradě celé sjednané ceny ani do 30 dnů po uzavření kupní smlouvy, mám právo od smlouvy odstoupit. 

3. Od Smlouvy lze dále odstoupit v případech stanovených zákonem. 

 

VIII.

Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů

1. Máte-li k uzavřené Smlouvě, jejímu plnění či naší činnosti nějakou stížnost, kontaktujte nás prosím na adrese uvedené v čl. II. VOP nebo na elektronické adrese- kohutova.anicka@seznam.cz

2. Podnikám na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi. 

3. Pokud mezi mnou jako Poskytovatelem a Spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz  Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

X.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Poskytovatele a Klienta ze smlouvy vyplývající. 

2. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem, který naleznete zde. 

3. Vezměte  prosím na vědomí, že jsem oprávněná tyto VOP jednostranně měnit, pro Klienta však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky. 

4. Tyto VOP jsou účinné od 1.9.2022